האם רכישת ציוד מוכר כהוצאה במס הכנסה?

 

ציוד הוא רכוש המשמש אתכם בייצור הכנסה  במשך תקופה ארוכת טווח כגון: כלי רכב, שולחן, מחשב נייד/נייח, ריהוט למשרד וכו'.
ההכרה בעלות הרכוש הקבוע כהוצאה מוכרת מתבצע בצורת פחת.
פחת הוא הפחתת הנכס על פני אורך חייו הכלכליים של הנכס באופן שווה על פני השנים.
אורך חייו הכלכליים של סוגי הרכוש הקבוע מופיעים בתקנות מס הכנסה, לדוגמא נקבע בתקנות כי הפחת על מחשב הוא 33% (מופחת על פני שלוש שנים) כלומר במידה ורכשתם מחשב בעלות של 3,000 ש"ח תוכר לכם הוצאה של 1,000 של בכל שנה במשך שלוש השנים הבאות.
במידה ורכשתם נכס במהלך השנה הפחת יחושב לפי התקנות בהתחשב בחלק היחסי ששימש אתכם הנכס במהלך אותה שנה.